MORE ตั้งรักษาการซีอีโอแทน “อมฤทธิ์” เปิดงบฯปี’65 กำไร 12 ล้าน งดจ่ายปันผล

MORE

MORE เผยปี’65 บริษัทมีกำไร 12 ล้านบาท ลดลงฮวบกว่า 98% จากปีก่อน จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย-รายได้อื่น พร้อมดึง “กวิน เฉลิมโรจน์” นั่งบอร์ดบริษัทควบซีอีโอแทน “อมฤทธิ์”

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขณะเดียวกันได้อนุมัติแต่ตั้ง นายกวิน เฉลิมโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายศิริศักดิ์ ปียทัสสีกุล โดยมีอายุการดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับอายุกรรมการเดิมที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา โดยมีอายุการดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับอายุกรรมการเดิมที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ดร.อริชัย รักธรรม โดยมีอายุการดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับอายุกรรมการเดิมที่เข้าดำรงตำแหน่งแทน ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

Advertisment

รวมถึงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็น “นายกวิน เฉลิมโรจน์ หรือนางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาววรรณิศา ศรีสุไชย หรือนายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท” ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นอกจากนี้ ยังอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2565 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขณะที่ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 12.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.56 ของรายได้รวม เมื่อเปรียบเทียบกับงวดก่อน พบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงเป็น
จำนวน 1,146 ล้านบาท หรืออัตราลดลงร้อยละ 98.96 ส่วนใหญ่ลดลงมาจากกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 1,055 ล้านบาท และรายได้อื่นจากการกลับรายการค่าเผื่อประมาณการหนี้สินจากภาระค้ำประกัน จำนวน 99.29 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกำไรจากการวัดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 25.62 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 64,157,461 หน่วย จากบริษัท เฮลท์ เอ็มไพร้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Advertisment