TGH งดจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น เหตุบริษัทขาดทุนสะสม

TGH

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ประกาศงดจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น เหตุบริษัทยังขาดทุนสะสมกว่า 460 ล้านบาท

วันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH กลุ่มธุรกิจการเงินในเครือเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทประชุม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2565 จำนวน 461,496,566.48 บาท

โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

และกำหนดให้วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อเสนอผู้ถือหุ้น