บอร์ด MCOT เลือกปลัดสำนักนายกฯ นั่งเป็นกรรมการแทนคนเก่าที่ลาออก

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

คณะกรรมการ MCOT มีมติเลือกตั้ง “ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส” ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ แทนคนเก่าที่ลาออกก่อนครบวาระ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการ บริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มีมติเลือกตั้ง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นกรรมการ แทนนายประเวศ อรรถศุภผล ซึ่งลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

โดยจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 (เมษายน 2568)

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป