ไทยคม เคาะจ่ายปันผล 0.50 บาท ผู้ถือหุ้น 99.99% ไฟเขียว-1 เสียงค้าน

ไทยคม-สถานีดาวเทียม

ผู้ถือหุ้นไทยคม ไฟเขียวควักกำไรสะสมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 99.99% ไฟเขียว มีเพียง 1 เสียง ไม่เห็นด้วย

วันที่ 9 เมษายน 2566 บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม นับรวมจำนวนหุ้นได้ 609,957,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.65 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

               

ทั้งนี้ ที่ประชุมเสียงข้างมาก 610,330,770 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขณะที่มี 1 เสียง ไม่เห็นด้วย และงวดออกเสียง 100 เสียง