CHO จ่อเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ขอมติผ่อนผัน เร่งแก้สภาพคล่อง

หุ้น CHO

CHO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 30 วัน ขอมติผ่อนผัน “ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด” ชี้บริษัทปรับแผนการชำระเงินใหม่ให้สภาพคล่องดีขึ้น-ยังมีงานในมือ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ได้แจ้งการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CH0212A ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิด โดยมีการพิจารณาเงื่อนไขการปรับการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบัน

ซึ่งรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติพิจารณาขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ ไม่ได้ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิ เพื่อบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินใหม่ที่วางไว้

               

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวจำเป็นได้รับอนุมัติจากที่ผู้ถือหุ้นกู้ CHO212A ซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 หรือภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ บริษัทขอชี้แจงว่าบริษัทยังคงมีงานตามสัญญาจากคู่ค้า และโครงการที่ลงทุนไว้หลายรายการ การปรับปรุงการชำระหุ้นกู้จะทำให้สภาพคล่องของบริษัทดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว หากมีความคืบหน้าจะแจ้งความรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป