ธปท. ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้าย ผู้บริหารระดับสูง

นางอลิศรา มหาสันทนะ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง-โยกย้ายผู้บริหารระดับสูง 5 ท่าน มีผล 1 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566) คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งและโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ดังนี้

               

1.แต่งตั้ง นางอลิศรา มหาสันทนะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างลง

2.ย้าย นายอัมพร แสงมณี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร

3.ย้าย นางสาวดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน

Advertisement

4.เลื่อนตำแหน่ง นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน

5.เลื่อนตำแหน่ง นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็น ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารงานปฏิบัติการ