CHO จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 15 มิ.ย. ขอผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้

หุ้น-ลงทุน

CHO จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 15 มิ.ย.66 ขอผ่อนผันเหตุผิดนัดชำระหนี้ เลี่ยงผลถึงกำหนดชำระเงินโดยพลัน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามสิ่งที่อ้างอิงถึงบริษัทได้ชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขกรณีผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้รุ่น “CHO212A” ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

ได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวเรียกให้หุ้นกู้ดังกล่าวถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) มายังบริษัท โดยมีจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 416,703,507.27 บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตราร้อยละ 9.75 นับจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นั้น

               

บริษัทได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อลงมติพิจารณาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นใหม่ และการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ย ทำให้อยูในสถานะหยุดพักชำระหนี้ดังกล่าว

ต่อมาผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้คือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ได้แจ้งหนังสือบอกกล่าวบริษัทว่าเหตุดังกล่าวส่งผลให้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

1.หุ้นกู้ CHO21OA ครบไถ่ถอนปี 2567 จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 195 ล้านบาท โดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ดังนี้

Advertisement

– ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ามูลหนี้ใด ๆ (ไม่ว่ามูลหนี้รายเดียวหรือหลายราย) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม หรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ และหนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเพราะเหตุผิดนัดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มูลหนี้ใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงหนี้ค่าใช้จ่ายค้างชำระและหนี้ในทางการค้าปกติ (Trade Payable Debts) ของผู้ออกหุ้นกู้

2.หุ้นกู้ CHO229A ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 60.35 ล้านบาท

3.หุ้นกู้ CHO228A ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนเงินต้นที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 81.36 ล้านบาท

โดยให้หุ้นกู้รุ่น CHO229A และ CHO228A ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) จำนวนรวม 336.71 ล้านบาท รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิคำนวณจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิดนัดนับแต่วันผิดนัดวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 จนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้น

Advertisement

บริษัทได้แจ้งต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการกำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CHO21OA, CHO229A และ CHO228A ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้ลงมติพิจารณาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย และเงินต้นใหม่ และการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระดอกเบี้ยในครั้งนี้ ไม่ได้ถือเป็นเหตุผิดตามข้อกำหนดสิทธิซึ่งรวมถึงผลของการกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) หากได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้เพื่อบริษัทสามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินใหม่ที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งผลมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ทราบภายหลังการประชุมต่อไป