3BB ไม่จ่ายค่าเช่า JASIF 288.7 ล้าน กระทบสัญญาสินเชื่อ JASIF-แบงก์กรุงเทพ

3BB JASIF

TTTBB เบี้ยวค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง 288.7 ล้านบาทกับทาง JASIF ส่งผลให้ JASIF ผิดสัญญาสินเชื่อของแบงก์กรุงเทพ เตรียมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 23 ส.ค.นี้  

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง Deputy Managing Director Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า 

ตามที่บริษัทในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2566 ถึงการที่บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) ค้างชำระค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสง จำนวน 288.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าเช่าภายใต้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า (สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า) โดยตามเงื่อนของสัญญาประกันรายได้ค่าเช่านั้น TTTB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ (due date) ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยในระหว่างที่ยังไม่ได้ชำระ TTTBB จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา 7.5% ต่อปีจนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน 

               

บัดนี้ครบกำหนดระยะเวลา 15 วันข้างต้นแล้ว กองทุนรวมยังไม่ได้รับชำระค่าเช่าที่ค้างชำระจาก TTTBB แต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือได้ว่า TTTBB ผิดนัดตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าแล้ว 

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการได้เปิดเผยข้อมูลไปก่อนหน้านี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Le Concord Ballroom ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขอผ่อนผันเพื่อหยุดพักการชำระค่าเช่าและการผิดนัดชำระค่าเช่า โดย TTTBB ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า 

โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 122566 ที่จะเปิดเผยให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

นอกจากนั้น การผิดนัดของ TTTBB ภายใต้สัญญาประกันรายได้ค่าเช่าดังกล่าว ถือว่าเป็นเหตุผิดนัดภายใต้สัญญาสินเชื่อฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่กองทุนรวมมีกับธนาคารกรุงเทพ (BBL) ด้วย โดยบริษัทจัดการอยู่ระหว่างการประสานงานกับธนาคารกรุงเทพเพื่อขอผ่อนผันการผิดนัดดังกล่าวควบคู่ไปกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2566 ที่กล่าวข้างต้น

 หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกองทุนรวม บริษัทจัดการจะรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป