แบงก์ชาติฟันธงเศรษฐกิจไทย Q2/60 โตต่อเนื่อง

ธนาคารแห่งประเทศไทยชี้เศรษฐกิจไทยเดือนมิ.ย. เติบโตจากการส่งออก และท่องเที่ยว แต่ยังต้องจับตาการลงทุนของภาคเอกชน และภาครัฐ ส่วนไตรมาส2 นี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องตามราคาอาหารสดที่มีปริมาณผลผลิตที่ออกในตลาดมากและฐานสูงเพราะภัยแล้งในปีก่อน

นายดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการ อาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาคธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)กล่าวว่า
เศรษฐกิจไทยในเดือนมิ.ย. 2560 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยการส่งออกขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้า
เช่นเดียวกับภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตดี สอดคล้องกับอุปสงค์ต่างประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ด้านการใช้จ่ายในประเทศการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากการใช้จ่ายในหมวดบริการและสินค้าคงทน

อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวตามการลงทุนภาคก่อสร้าง การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวตามรายจ่ายลงทุน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวตามการผลิตเพื่อขายในประเทศที่ยังไม่ดี และการระบายสินค้าคงคลังของบางอุตสาหกรรม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องตามราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศและ
ราคาอาหารสด อัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวต่อเนื่องที่ 7.6% จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองค้า
ขยายตัว9.9% ตามการขยายตัวในหลายหมวด ได้แก่ 1) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะ
หมวดโทรคมนาคม ตามการส่งออกโทรศัพท์มือถือไปญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง หมวดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ที่ได้รับผลดีจากการย้ายฐานการผลิตมายังไทยในปีก่อน และหมวดแผงวงจรรวมเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิตอุปกรณ์ที่รองรับ Internet of Things (IoT) ชิ้นส่วนในรถยนต์ และโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่

และ 2) สินค้าที่มูลค่าการส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน้้ามันดิบ ขยายตัวตามปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีจากอุปสงค์จีนและอาเซียนที่เพิ่มขึ้น 3) สินค้าเกษตรแปรรูป ขยายตัวต่อเนื่องตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและน้้าตาล และ 4) สินค้าเกษตร ขยายตัวตามการส่งออกข้าว ยางพารา และผลไม้ การส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีส่งผลให้การผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวสูงในหลายหมวด อย่างไรก็ดี การผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศยังไม่ดีนัก ประกอบกับมีการระบายสินค้าคงคลังในบางอุตสาหกรรม ส่งผลให้โดยรวมการผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

ในขณะที่ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัว11.4% จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในเกือบทุกกลุ่มสัญชาติ โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่กลับมาขยายตัวสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อนและเมื่อปรับฤดูกาลแล้วสูงกว่าช่วงก่อนการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายในเดือนตุลาคม 2559 และจ้านวนนักท่องเที่ยวอาเซียนที่ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากผลของฐานต่่ำในปีก่อนตามการเหลื่อมเดือนของเทศกาลรอมฎอน ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียและอินโดนีเซียขยายตัวสูงในเดือนนี้

ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง จากการใช้จ่ายหมวดบริการตามจ้านวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น และการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่ขยายตัวตามการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อโดยรวมยังไม่เข้มแข็งมาก โดยแม้รายได้ของผู้บริโภคปรับดีขึ้นทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม แต่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับลดลงจากความกังวลด้านแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร และด้านโอกาสในการหางานท้าในอนาคต ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนยังระมัดระวังการใช้จ่าย

ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กน้อย ตามเครื่องชี้การลงทุนในภาคก่อสร้างที่หดตัวจากยอดจำหน่าย
วัสดุก่อสร้างและพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างโดยเฉพาะในธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยรวมขยายตัวการใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามรายจ่ายลงทุนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทในโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่มีการเร่งเบิกจ่ายไปมากในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ อย่างไรก็ตาม รายจ่ายประจำยังขยายตัวได้ตามรายจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรมูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัว12.8% จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองค้า ขยายตัว 9.0 % ตามการขยายตัวในหลายหมวด ได้แก่

1) หมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางที่ไม่รวมเชื้อเพลิง จากการน้าเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับการส่งออกในหมวดดังกล่าวที่ขยายตัวดี 2) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและแท่นขุดเจาะ ตามการน้าเข้าอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม และ 3) หมวดเชื้อเพลิง ขยายตัวในเกือบทุกหมวดสินค้า ยกเว้นน้้ามันดิบที่หดตัวหลังจากเร่งน้าเข้าไปมากในเดือนก่อน ประกอบกับมีการปิดซ่อมบ้ารุงโรงกลั่นน้้ามันบางแห่ง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบ 0.05% ใกล้เคียงกับที่ติดลบ 0.04%ในเดือนก่อน ตามราคาน้้ามันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลงตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก และราคาอาหารสดที่ลดลง
โดยเฉพาะราคาผักและผลไม้จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากในปีนี้ และผลของฐานสูงเพราะภัยแล้งในปีก่อน


ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 0.45%ใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส้าหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลปรับลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย ด้านดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตามดุลการค้าที่เกินดุลจากมูลค่าการส่งออกสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ขณะที่ดุลบัญชีเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจาก 1) การออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของภาคธุรกิจไทย

2) การออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย ทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน และ 3) การนำเงินออกไปฝากในต่างประเทศของสถาบันรับฝากเงินเพื่อปรับฐานะเงินตราต่างประเทศ และการลงทุนของกองทุนรวม(Foreign Investment Fund: FIF)

สุดท้ายนี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีและทั่วถึงมากขึ้น และภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส้าหรับเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป การใช้จ่ายภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส้าคัญของเศรษฐกิจ แม้จะชะลอลงตามรายจ่ายลงทุนและการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนที่ขยายตัวสูงในไตรมาสที่ 1 ตามล้าดับ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนค่อนข้างทรงตัว โดยการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดีขึ้น ช่วยชดเชยการลงทุนในภาคก่อสร้างที่หดตัว

ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมทรงตัว ส่วนหนึ่งจากการระบายสินค้าคงคลังของบางอุตสาหกรรม ประกอบกับการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศยังหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงต่อเนื่องตามราคาอาหารสด จากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมากในปีนี้และฐานสูงเพราะภัยแล้งในปีก่อน

สำหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลทรงตัวในระดับต่้าเท่ากับไตรมาสก่อน ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลต่อเนื่องตามรายรับจากภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ