คง VAT 7% อีก 1 ปี หนุนความเชื่อมั่นธุรกิจ-เศรษฐกิจโตตามเป้า

กรมสรรพากร

สรรพากรเผย ครม.ไฟเขียวขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เหลือ 7% ออกไปถึง 30 ก.ย. 2567 หนุนความเชื่อมั่นธุรกิจ-เศรษฐกิจโตตามเป้า

วันที่ 13 กันยายน 2566 รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเหลือ 7% (รวมภาษีท้องถิ่น) ออกไปอีก 1 ปี สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคธุรกิจ อันจะทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป