เปิดวิธีการ นิติบุคคลรับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน ได้สิทธิยกเว้นภาษี ทำอย่างไร

รับผู้พ้นโทษทำงาน ยกเว้นภาษี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ระบุวิธีการ-เงื่อนไขยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีบริษัท-ห้างหุ้นส่วน รับผู้พ้นโทษไม่เกิน 3 ปีเข้าทำงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 437) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 774) พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ ดังต่อไปนี้

               

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ผู้พ้นโทษ” หมายความว่า นักโทษเด็ดขาดตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์ ซึ่งมีสัญชาติไทย
และได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนื่องจากครบกำหนดโทษตามหมายศาล ลดวันต้องโทษจำคุก
หรือพักการลงโทษ

ข้อ 2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 774) พ.ศ. 2566 ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) รับผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเป็นระยะเวลาไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัว เข้าทำงาน หรือเป็นการจ้างงานต่อเนื่องจากช่วงเวลาที่ได้สิทธิตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 704) พ.ศ. 2563 หรือพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 726) พ.ศ. 2564

(2) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการรับผู้พ้นทษเข้าทำงานที่จะนำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษ เป็นรายปี ซึ่งมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

(3) ต้องมีหลักฐานประกอบการปล่อยตัวของผู้พ้นโทษดังต่อไปนี้ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

(ก) หนังสือสำคัญการปล่อยตัว (ร.ท.25)
(ข) หนังสือสำคัญปล่อยตัวลดวันต้องโทษจำคุก (ล.ว.ท.3)
(ค) หนังสือสำคัญพักการลงโทษ (พ.7)
(ง) หนังสือสำคัญพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ (พ.8)

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2566

ลวรณ แสงสนิท

อธิบดีกรมสรรพากร

พร้อมกันนี้ ได้มีการเผยแพร่รูปแบบรายงานแสตงรายละเอียตของผู้พ้นโทษ สำหรับการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวสรัษฏากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 774) พ.ศ. 2566

โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องระบุทั้งวันที่ได้รับการปล่อยตัว ตามที่ปรากฎในหลักฐานการปล่อยตัว และระบุรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานผู้พ้นโทษด้วย

สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้กรณีดังกล่าวนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้พ้นโทษเข้าทำงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 65 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 68 จากการว่าจ้างผู้พ้นโทษที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวเข้าทำงาน