ป.ป.ช. ดึงแบงก์ชาติ-กกต. ร่วมกรรมการเกาะติด นโยบายแจกเงิน 10,000 บาท

เงินดิจิทัล

เลขาฯ ป.ป.ช. เผย ชงตั้ง คกก. ศึกษานโยบายดิจิทัลวอลเล็ต “สุภา” นั่งประธาน รอ “วัชรพล” ลงนาม

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า

ขณะนี้กำลังรอ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล กรณีการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามที่คณะกรรมการเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริตเสนอ

               

นายนิวัติไชย กล่าวว่า ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวที่เสนอขึ้นไป ประกอบด้วย น.ส.สุภา ปิยะจิตติ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธาน นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นรองประธาน ขณะที่กรรมการ ได้แก่ นายมนตรี โสคติยานุรักษ์, นางสิริลักษณา คอมันตร์, นางอัจนา ไวความดี, นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้แทน, อัยการสูงสุด หรือผู้แทน, เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือผู้แทน, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือผู้แทน

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้แทน, ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน, เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย หรือผู้แทน, ประธานสภาอุตสาหกรรม หรือผู้แทน, ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายภูมิศิริ ดำรงวุฒิ, นางสาวภาณี เอี้ยวสกุล, นายสุทธินันท์ สาริมาน, เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช., ผู้อำนวยการสำนักมาตรการเชิงรุกและนวัตกรรม โดยมีผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต เป็นกรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่และอำนาจในการรวบรวมและดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็อต เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต เสนอความเห็น เพื่อให้มีการเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หน่วยงานภายนอกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสนับสนุนการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการคณะนี้กำหนดและเห็นสมควร

รวมถึงดำเนินการรับฟังความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต