จี้ “ต่างด้าว” ลงทะเบียนออนไลน์ เร่งพิสูจน์สัญชาติ-ตรวจโรค ก่อนเข้าศูนย์ OSS เฟส 2

เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว พม่า ที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์โอเอสเอส (OSS) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 แต่ได้ลงทะเบียนรายงานตัวขอใช้สิทธิทางออนไลน์ หรือยื่นลงรับเอกสารที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ และศูนย์โอเอสเอสไว้แล้วนั้น ในระหว่างที่รอการแจ้งกำหนดวันนัดหมายจากกระทรวงแรงงานให้ดำเนินการต่อ ขอให้เร่งดำเนินการ คือ 1.แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้ได้เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางก่อน 2.ให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการตรวจลงตรา (Visa) และประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งนำแบบ ทบ.1 และ ทต.1 ไปแสดงและให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ไว้ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 3.หากแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้ตรวจสุขภาพ ให้เร่งตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ โดยแรงงานต่างด้าวต้องนำแบบ ทบ.1 แบบ ทต.1 ไปแสดง พร้อมทั้งให้แพทย์ลงลายมือชื่อในแบบ ทต.1 ด้วย 4.จัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นคำขอจัดทำทะเบียนประวัติให้เรียบร้อยก่อนมาดำเนินการที่ศูนย์โอเอสเอส ได้แก่ 1.แบบทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว (ทบ.1) 2.แบบทะเบียนประวัติผู้ติดตาม (ทต.1) 3.เอกสารประกอบอื่นๆ

“ขอย้ำว่า หากได้รับข้อความสั้น (SMS) นัดหมายวันดำเนินการแล้ว ขอให้ไปตามกำหนดนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ หากมีข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถไปตามนัดหมายได้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอเปลี่ยนวัน เวลานัดหมายล่วงหน้า” นายอนุรักษ์กล่าว และว่า ขณะนี้มียอดแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ต้องไปดำเนินการที่ศูนย์โอเอสเอสในระยะที่ 2 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 479,299 คน เป็นกัมพูชา 202,197 คน ลาว 40,185 คน พม่า 236,917 คน คงเหลือแรงงานที่ต้องไปพิสูจน์สัญชาติ 179,227 คน เป็นกัมพูชา 129,894 คน ลาว 21,139 คน พม่า 28,194 คน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์