PRINC ร่วมทุน “บ้านลลิสา เซอร์วิส กรุ๊ป” รุกธุรกิจสุขภาพ-ดูแลผู้สูงอายุ

PRINCIPAL CAPITAL PRINC

“พริ้นซิเพิล แคปิตอล” ส่งบริษัทย่อย “พริ้นซิเพิล เน็กซ์” เข้าลงทุน “บ้านลลิสา เซอร์วิส กรุ๊ป” รุกธุรกิจสุขภาพ-ดูแลผู้สูงอายุ ถือหุ้น 45%

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฤติมา จิระสุรเดช เลขานุการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ได้มีมติให้บริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ทางบริษัท พริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาร่วมลงทุน กับบริษัท บ้านลลิสา โฮลดิ้ง จำกัด เพื่อเข้าลงทุนใน บริษัท บ้านลลิสา เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด (บริษัทร่วมทุน) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ และเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย

โดยพริ้นซ์ เน็กซ์ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญและหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุน มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 135 ล้านบาท โดยภายหลังการลงทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทพริ้นซิเพิล เน็กซ์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 45% และบริษัท บ้านลลิสา โฮลดิ้ง จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน 55%