กรุงไทยจับมือ GGC ปล่อยกู้ 2 พันล้านบาท ตอบโจทย์ธุรกิจยั่งยืน

กรุงไทย จับมือ GGC ปล่อยกู้ 2 พันล้านบาท ตอบโจทย์ธุรกิจยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยจับมือ “GGC” ลงนามสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน หรือ SLLoan จำนวน 2 พันล้านบาท รองรับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมลงทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตอบโจทย์เป้าหมาย Net Zero

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายสุรธันว์ คงทน ประธานผู้บริหาร Wholesale Banking ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ ยึดหลักการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ

โดยการสนับสนุนสินเชื่อ Sustainability-Linked Loan ให้กับ GGC ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของ 2 องค์กร ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบขององค์กรและประเทศ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ Sustainability-Linked Loan เป็นวงเงินสินเชื่อระยะยาว เพื่อลงทุนพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมหรือสร้างความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อมและสังคม โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของบริษัท ทั้งการจัดอันดับด้านความยั่งยืนระดับสากล (Global Rating) และการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นับเป็นผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สนับสนุนให้ภาคธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน”

นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า บริษัทร่วมลงนามกับธนาคารกรุงไทยซึ่งให้การสนับสนุนสินเชื่อที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan : SLL) ระยะยาวกับ GGC จำนวน 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

รวมถึงการลงทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อดำเนินการตามนโยบายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการบริหารจัดการสภาพคล่อง รวมทั้งตอกย้ำการดำเนินการด้านความยั่งยืน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเรื่อง ESG ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีตัววัด KPI ที่เชื่อมโยงการจัดอันดับ CDP Climate Rating และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ขององค์กรในปี 2050

“การลงนามสัญญาร่วมกันในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า GGC และธนาคารกรุงไทย มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสัญญาการสนับสนุนสินเชื่อ SLL นี้ นอกจากจะใช้เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการลงทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อดำเนินการตามนโยบายการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการบริหารจัดการสภาพคล่อง ยังถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนทางธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยกันสร้างคุณค่าร่วมกันในทุกมิติให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไปในอนาคต”

GGC เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โอลีโอเคมีในประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นต้นแบบที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยการสร้างโอกาสให้แก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ซึ่งเป็นห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยหลักความยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ Environment Social Governance (ESG) และมีการบริหารจัดการความยั่งยืนที่เข้มแข็ง


นอกจากนี้ GGC ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการดำเนินงานอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล เช่น CDP Climate ที่ได้ระดับ A- และในปีนี้ GGC ยังได้ดำเนินการรายงานด้านความยั่งยืน S&P Global เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ GGC ในการเป็น Sustainable Company ในระดับโลก