ครม. เคาะอุ้มรถสันดาป ต่อมาตรการลดภาษี “อีโคคาร์ เฟส 1” เหลือ 14% อีก 2 ปี

รถสันดาป

รัฐบาลดูแลค่ายรถญี่ปุ่น-อุ้มรถสันดาปตามสัญญา ครม.ไฟเขียวต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิต “อีโคคาร์ เฟส 1” ต่ออีก 2 ปี ถึงสิ้นปี 2568

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 โดยขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (ประเภทที่ 06.01 และ 06.02) แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลรุ่นที่ 1 (ECO Car Phase 1) ในอัตรา 14% ออกไปอีก 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (มาตรการเดิมจะสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หากไม่ขยายจะกลับไปใช้อัตรา 25%)

ซึ่งเป็นการดำเนินการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ดังกล่าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติครั้งที่ 1/2566)

กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิตเห็นว่าการขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ดังกล่าว ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ของรัฐตามมาตรา 32 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เนื่องจากการขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราภาษีสรรพสามิตดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยังคงใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต ECO Car และส่งผลให้กรมสรรพสามิตสามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับ ECO Car รุ่นที่ 1 ได้ต่อไป

รวมทั้งจะส่งผลให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ดังกล่าวมีระยะเวลาในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (xEV) ตามนโยบายในการส่งเสริมให้รถยนต์แบบประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (ECO Car) เป็น Product Champion ของประเทศไทย


แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า การขยายมาตรการภาษีส่งเสริมอีโคคาร์เฟส 1 ออกไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการดูแลผู้ประกอบการญี่ปุ่น ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลังประกาศว่าจะไม่ลืมพระคุณญี่ปุ่น โดยขอเป็นศูนย์กลางสุดท้ายรถสันดาปภายใน