บอร์ดตลาดหลักทรัพย์ฯ เคาะเลือก “พิชัย ชุณหวชิร” นั่งประธานคนใหม่

พิชัย ชุณหวชิร

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมติเลือก “พิชัย ชุณหวชิร” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 18 มีวาระ 3 ปี “พิเชษฐ สิทธิอำนวย” นั่งรองประธานบอร์ดอีกวาระ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ในการประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (บอร์ด ตลท.) วันนี้ ได้มีมติเลือกนายพิชัย ชุณหวชิร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 18 แทนนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง พร้อมทั้งได้มีมติเลือกนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯต่ออีกวาระหนึ่ง โดยทั้ง 2 ท่านจะมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

นายพิชัย ชุณหวชิร จบการศึกษาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Master of Business Administration, Indiana University of Pennsylvania, USA ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นายพิชัยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง อาทิ กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และปัจจุบันนายพิชัยยังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรธุรกิจ อาทิ ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และองค์กรสำคัญระดับประเทศต่าง ๆ อาทิ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ส่วนนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา

นายพิเชษฐมีประสบการณ์ทำงานในภาคตลาดทุนมาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯมาแล้วก่อนหน้านี้ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งสำคัญในภาคตลาดทุน อาทิ รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

พิเชษฐ สิทธิอำนวย
พิเชษฐ สิทธิอำนวย

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ชุดปัจจุบัน มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นประธานกรรมการ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนอีก 9 ท่าน ได้แก่ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ นายธิติ ตันติกุลานันท์ นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ นายศุภโชค ศุภบัณฑิต นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย และนายภากร ปีตธวัชชัย ซึ่งเป็นกรรมการและผู้จัดการ