JKN แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 7 รุ่น ไม่มีกำหนด

JKN

JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เลื่อนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท 7 รุ่น จากเดิมกำหนด 22 ก.พ.นี้ออกไปก่อน ชี้เตรียมข้อมูลยังไม่เรียบร้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วานนี้ว่า ตามที่บริษัทแจ้งความประสงค์จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทจำนวน 7 รุ่น ได้แก่ JKN239A, JKN243A, JKN246A, JKN24OA, JKN24NA, JKN252A และ JKN255A ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. โดยได้แจ้งนายทะเบียนดำเนินการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังกล่าว ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจาก บริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลและหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายละเอียดที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททั้ง 7 รุ่นดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ออกไป และขอยกเลิกการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังกล่าวในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยจะแจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนฯ และวันประชุมใหม่ให้ทราบอีกครั้ง