PANEL เทรดวันแรก ราคาเปิด 4.30 บาท เหนือจอง 16.84%

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ หรือ PANEL

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ หรือ PANEL หุ้นไอพีโอน้องใหม่ เข้าซื้อขายตลาดหุ้นวันนี้วันแรก ราคาเปิด 4.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท เหนือจอง 16.84% จากราคา IPO ที่ 3.68 บาท ลุยนำเงินลงทุนสร้างโรงงานใหม่ จัดซื้อเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PANEL เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผนังบานเลื่อนกันเสียงเคลื่อนที่ ประตูกระจก ระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าออกแบบตกแต่งภายในสำหรับอาคารทั่วไป ภายใต้แบรนด์ PANELÉS

นอกจากนี้ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าใช้งานในสถานพยาบาลแบรนด์ MANUSA จากประเทศสเปน เช่น ประตูอัตโนมัติสุญญากาศที่ใช้สำหรับประตูห้องผ่าตัด ประตูห้องเอกซเรย์ บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รองรับการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งได้แก่ ผู้รับเหมา เจ้าของสถานที่และสถาปนิกที่เชี่ยวชาญด้านสถานพยาบาล โรงแรม บริษัทและห้างร้านต่าง ๆ โดยในงวด 9 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถาปัตยกรรมภายใน : กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสถานพยาบาล : รายได้บริการและอื่น ๆ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 : 30 : 10 ตามลำดับ

 เหนือจอง 16.84%

โดยเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันนี้ (22 ก.พ. 2567) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PANEL” มีราคาเปิดในวันแรกอยู่ที่ 4.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.62 บาท เหนือจอง 16.84% จากราคา IPO ที่ 3.68 บาท

PANEL มีทุนชำระหลังเสนอขาย 95 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 140 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น โดยเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาหุ้นละ 3.68 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขาย IPO 184 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 699.20 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E Ratio) เท่ากับ 29.72 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) เท่ากับ 23.53 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.12 บาท โดยมีบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผนังกันเสียงเคลื่อนที่ ระบบประตูห้องผ่าตัดอัตโนมัติ และระบบทางเข้าออกอัจฉริยะ โดยตลอดระยะเวลากว่า 34 ปี บริษัทมุ่งมั่นให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อเป็น One Stop Service เช่น การออกแบบ การจัดหา การติดตั้ง และการบริการหลังการขาย เป็นต้น

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนสร้างโรงงานใหม่และจัดซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

PANEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ครอบครัวนางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์ ถือหุ้นร้อยละ 40.53 และนายอังสุรัสมิ์ อารีกุล ถือหุ้นร้อยละ 33.16 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย