ตลท. เฮียริ่งปรับเกณฑ์ซื้อขาย NVDR เปิดรายชื่อผู้ถือตั้งแต่ 0.5%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ซื้อขาย NVDR พร้อมเปิดรายชื่อผู้ถือ NVDR สัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว หวังส่งเสริมผู้ลงทุนต่างชาติลงทุน บจ. ได้โดยไม่ติดข้อจำกัด จนถึง 15 มี.ค.นี้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)” เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ NVDR

ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้นดังนี้

  1. ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย NVDR
  • ห้ามบริษัทสมาชิกส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย
  • บริษัทสมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้งโดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้
  1. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR โดยกำหนดให้ผู้ออก NVDR เปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย

ในการนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/7Ywd9PBJiumqVzFp9 จนถึง 15 มีนาคม 2567