ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ MOU ปปง. ตรวจสอบข้อมูลถือหุ้น ป้องฟอกเงิน

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือ TSD เอ็มโอยู ปปง. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันการฟอกเงิน

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง TSD กับสำนักงาน ปปง.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง