อิชิตัน ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ปันผลอีก 0.50 บาท/หุ้น ตั้ง “หนุ่มเมืองจันท์” นั่งบอร์ด

ichitan

อิชิตัน ผู้ถือหุ้นไฟเขียว ปันผลอีกหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่า 650 ล้านบาท กำหนดจ่าย 10 พ.ค.นี้ พร้อมแต่งตั้ง “หนุ่มเมืองจันท์” นั่งกรรมการอิสระ

วันที่ 19 เมษายน 2567 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1 บาท รวมเงินปันผลประจำปี จ่ายทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท

ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท โดยกำนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

พร้อมกันนี้ได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 รายคือ 1.นายสรกล อดุลยานนท์ (หนุ่มเมืองจันท์) นักเขียนและคอลัมนิสต์ชื่อดัง 2.นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ โดยทั้งสองดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

Advertisment