JKN จ่อเดินหน้าบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ที่ประชุมเจ้าหนี้โหวตตั้ง “อีวาย” ไม่ผ่าน

JKN

JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ หลังที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อ 24 มิ.ย. 67 เสนอชื่อ “อีวาย” แข่ง แต่โหวตไม่ผ่าน เหตุเสียงไม่ถึง 2 ใน 3

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้พื้นฟูกิจการของบริษัท (ลูกหนี้) และตั้งให้ผู้บริหารของบริษัท (ลูกหนี้) เป็นผู้บริหารชั่วคราว

โดยให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาเลือกว่าบุคคลใดสมควรเป็นผู้ทำแผน ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้กำหนดนัดประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.นั้น ผลการประชุมเจ้าหนี้ในวันเวลาดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

1.มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้ทำแผน 2 ราย คือ 1.1 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ลูกหนี้) 1.2 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอวี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งเสนอโดย North Haven Thai Private Equity Gemini Company (Hong Kong) Limited (เจ้าหนี้)

2.บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ เนื่องจากอีวายได้รับคะแนนเสียงจากเจ้าหนี้ด้วยจำนวนหนี้น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 90/17 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 วรรคสอง

Advertisment

ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ลูกหนี้เสนอผู้ทำแผนด้วย ให้ผู้ทำแผนที่ลูกหนี้เสนอเป็นผู้ทำแผน เว้นแต่จะมีมติของเจ้าหนี้ฝ่ายที่มีจำนวนหนี้ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหนี้ทั้งหมดของเจ้าหนี้ ซึ่งได้ออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผน”

อย่างไรก็ดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องรายงานผลของการประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อพิจารณาและมีคำสั่งต่อไป