ไออาร์พีซี ตั้งบริษัทร่วมทุน650ล้าน ทำนิคมอุตฯที่ระยองกว่า2,100ไร่

แฟ้มภาพ http://www.irpc.co.th

จัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่าง บมจ.ไออาร์พีซี และ บมจ.ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์


16 พฤษภาคม 2561 นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัท เข้าร่วมทุนกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนด้วยทุนจดทะเบียน 650 ล้านบาท โดยบริษัท จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 60

บริษัทร่วมทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมบนที่ดิน ซึ่งถืออยู่ที่อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 2,152 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินที่บริษัทร่วมทุนจะซื้อจากบริษัท ในราคาตลาด ทั้งนี้ คาดว่าบริษัทร่วมทุนจะสามารถจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2561 โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาผู้ถือหุ้น

สำหรับการรายงานสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่เป็นการรายงานตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยมีการเข้าร่วมทุนหรือยกเลิกการเข้าร่วมทุนกับบริษัทอื่น โดยสัดส่วนของการเข้าร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าร่วมทุน

Previous articleราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ “เกษม วัฒนชัย” เป็นนายกสภาม.เชียงใหม่ ต่ออีกวาระ
Next articleอานิสงส์ “แบล็ค แพนเตอร์-Avengers: Infinity War” ทำรายได้ “Cineworld” เพิ่มขึ้น 10%