ธ.ก.ส.จับมือ depa เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลหนุนท่องเที่ยวชุมชนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ธ.ก.ส.จับมือ depa เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลหนุนท่องเที่ยวชุมชนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ธ.ก.ส. และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมพัฒนาและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่ชุมชน พร้อมขับเคลื่อนผู้ประกอบการ และสร้าง Platform การท่องเที่ยวชุมชน การเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2561) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ บางเขน ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วย “การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” ระหว่าง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล นำมาพัฒนาชุมชนให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง จำนวนทั้งสิ้น 7,927 ชุมชน และมีศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ จำนวน 77 ศูนย์ รวมถึงได้มีการต่อยอดชุมชนที่มีศักยภาพและความโดดเด่น ทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม ไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชน ตามโครงการ “ธ.ก.ส.นำเที่ยวชุมชนทั่วไทยตามรอยเท้าพ่อ” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ เกิดการกระจายรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ ลดปัญหาการย้ายถิ่นฐานและกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยในปี 2561 ธ.ก.ส.มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนอุดมสุขจำนวน 800 ชุมชน พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จำนวน 35 ชุมชน ซึ่งการร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้ ธนาคารได้ดำเนินการตามแนวทางที่สอดคล้องกับโครงการนวัตวิถีของกระทรวงมหาดไทย ที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าจากชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า depa ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ยกระดับสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการเข้าไปดูแลและพัฒนาชุมชนที่มีอยู่จำนวน 24,700 ชุมชน ให้เข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลดิจิทัล โดยสนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ของตนเอง ในลักษณะของการส่งวิทยากรอาสาเข้าไปอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชน องค์กรชุมชน และผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลและเกิดการขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง รวมถึงความร่วมมือกับ ธ.ก.ส.ในการพัฒนาและจัดหาช่องทางการตลาดแบบดิจิทัล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของชุมชน ระบบการบริหารข้อมูลในรูปแบบ Application หรือ Platform เข้ามาช่วยในการพัฒนาด้านการเกษตร การแปรรูป การบริการ การตลาด และการท่องเที่ยวชุมชน อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ