LHBank มั่นใจ CTBC เข้าเสริมทุนขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพบริการ 3 ด้าน

LHBank มั่นใจ CTBC เข้าเสริมทุนขยายธุรกิจ เพิ่มศักยภาพบริการ 3 ด้าน “เทรดไฟแนนซ์-ดิจิตอลแบงกิ้ง-Wealth Management”

LHBANK ประกาศความร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ CTBC Bank ที่เพิ่มทุน ชี้แผนงานพัฒนา 3 บริการ “เทรดไฟแนนซ์-ดิจิตอลแบงกิ้ง-Wealth Management” คาดสิ้นปี 2560 สินเชื่อธนาคารเติบโต 6-10%
นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ LHBANK กล่าวว่า การร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง LHBANK และ CTBC BANK ถือเป็นการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ มาพัฒนาการบริการให้เป็นมาตรฐานระดับสากล ซึ่งความร่วมมือนี้จะยกระดับการให้บริการด้านเทรดไฟแนนซ์ (Trade Finance) ด้านการบริการการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) และด้านดิจิตอล แบงกิ้ง (Digital Banking) เนื่องจาก CTBC BANK มีความชำนาญเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ทาง LHBANK ได้รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนจาก CTBC BANK จำนวน 16,599 ล้านบาท ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ LHBANK ในปัจจุบัน แบ่งเป็น CTBC BANK ถือหุ้น 35.617% เป็นสัดส่วนเท่ากับการถือหุ้นรวมกันของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้น 21.879% และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ถือหุ้น 13.738 %

นอกจากนี้วันที่ 31 ก.ค. 2560 ที่ผ่านมา ทางบริษัทปรับโครงสร้างกรรมการ และโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการพัฒนาบริการให้ก้าวสู่ระดับสากล ซึ่งแต่งตั้งกรรมการจาก CTBC BANK 3 ท่าน ได้แก่ Mr.Shih, Jiing Fuh และ Mr.Wu, Kuo Chin และรศ. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์ ซึ่วเดือนส.คนี้ ทาง CTBC BANK จะส่งผู้บริหารมาช่วยดูแลงานด้านดังกล่าว

ในส่วนของ LHBANK ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 224,000 ล้านบาท เติบโต 6.8%จากสิ้นปีก่อน โดยมีสินเชื่อเพื่อธุรกิจ 66% สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 15% และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 19% ในขณะที่มีสินเชื่อด้อยคุณภาพ(NPL) อยู่ที่ระดับต่ำ 2.0% ของเงินให้สินเชื่อรวม ซึ่งหลังความร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้เงินกองทุนรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 23.7%

ด้านแผนธุรกิจครึ่งหลังปี 2560 ทางธนาคารมีความร่วมมือกับCTBC ที่เป็นธนาคารชั้นนำระดับเอเชีย ทำให้ขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการปรับใช้เทคโนโลยีเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

“สิ่งแรกๆ ที่เราจะทำร่วมกัน จะเป็นเรื่องของการ Set up ระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking และ Trade Finance ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของสาขาให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) อย่างมืออาชีพ และจากการมีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งขึ้น จะช่วยให้ธนาคารสามารถขยายฐานลูกค้าสินเชื่อได้มากขึ้น โดยเฉพาะฐานลูกค้าธุรกิจรายใหญ่ โดยมีเป้าหมายเติบโตอย่างมีคุณภาพที่ 10-15%” นางศศิธรกล่าว

นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Securities) กล่าวว่าผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 57.7 ล้านบาท เป็นรายได้จากค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 63.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด อยู่ที่ 0.60% เพิ่มขึ้น 76.47% จากสิ้นปี 2559

หลังจากกลุ่มการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC BANK ในครั้งนี้ บริษัทจะมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าบุคคลและลูกค้าสถาบันเพิ่มมากขึ้น เพราะจากความเชี่ยวชาญของ CTBC BANK โดยเฉพาะด้าน Digital Banking และด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล (Wealth Management) ที่บริษัทจะนำมาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านระบบเทคโนโลยี (Fin Tech) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

นางจันทนา กาญจนาคม กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (LH Fund) กล่าวว่าภาพรวมผลการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนปี 2560 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดยเมื่อช่วงต้นปี เราได้ให้ความสำคัญอย่างเข้มงวดกับการคัดเลือกตราสารหนี้ เช่น เน้นลงทุนเฉพาะตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ (Investment grade) ดังนั้นจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ จากบริษัทผู้ออก ตราสารหนี้ ประเภทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ (Non-rate) หรือประเภทที่ได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (Non-investment grade) แต่อย่างใด อีกทั้งแนะนำนักลงทุนลดความเสี่ยงด้านเครดิต (ความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้) ของตราสารหนี้ โดยในช่วงปลายปี 2559 LH Fund มีขนาดกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการทั้งสิ้นประมาณ 70,000 ล้านบาท

ปัจจุบันมีกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ได้แก่ กองทุนเปิด แอล เอช โกรท (LHGROWTH) กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D) และกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ (LHFLRMF)

ในปีนี้ LH Fund มีแผนออกกองทุนใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในไทยและในต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งวางเป้าหมายที่จะเพิ่มขนาดกองทุนภายใต้การบริหารจัดการเพิ่มขึ้นอีก เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่เกิดจากความร่วมมือกับทาง CTBC BANK และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการภายใต้กลยุทธ์ Asset Allocation ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน


ทั้งนี้วันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมา นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศความสำเร็จการร่วมเป็นพันธมิตร ภายใต้สโลแกน “Together Toward Success” นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเกียรติจาก Mr.Morris Li Vice Chairman CTBC Bank, นายรัตน์ พานิชพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงานประกาศความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย