CPF ได้รับเงินเพิ่มทุน 21,707 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นใหญ่เพิ่มทุนเต็มจำนวน เสริมฐานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “CPF” รายงานผลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา มีหุ้นที่ขายได้จำนวน 868 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินที่ได้รับรวมจำนวน 21,707 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ (CP Group) เพิ่มทุนเต็มจำนวน

CPF ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในอัตราหุ้นละ 25 บาท ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น


การชำระเงินเพิ่มทุนได้ดำเนินการในระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคมที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานผลการเพิ่มทุนด้วยเงินที่ได้รับจำนวน 21,707 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินเพิ่มทุนจำนวนนี้ไปชำระคืนหนี้สินของกิจการต่างประเทศที่มีต้นทุนดอกเบี้ยในระดับสูง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงด้วย โดยจำนวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 8,611 ล้านหุ้น เพิ่มขึ้นประมาณ 10% จากทุนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน คาดว่าหุ้นเพิ่มทุนจะเข้าทำการซื้อขายได้ในวันพุธที่ 9 สิงหาคมนี้