ครม.ไฟเขียวตั้งซูเปอร์โฮลดิ้ง รับโอนหุ้นรสก.11 แห่ง วางยาแรง กม.ป.ป.ช.-ตลท. เข้ม ธรรมาภิบาล บอร์ด-กก.อำนวยการใหญ่

แฟ้มภาพ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 ส.ค.60 มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ให้จัดตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติและกำหนดให้กระทรวงการคลังโอนหุ้นที่ถืออยู่ในรัฐวิสาหกิจ จำนวน 11แห่ง ได้แก่ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ ใช้บังคับ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังถือหุ้นในบรรษัทฯ ร้อยละ 100

เพิ่มการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบรรษัทฯ ให้เป็นเช่นเดียวกับกรรมการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยให้นำบทกำหนดโทษอาญาสำหรับกรรมการและผู้บริหารที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาบังคับใช้ด้วย และกำหนดให้กรรมการบรรษัทและกรรมการอำนวยการใหญ่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย ป.ป.ช.เพื่อให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว


กำหนดให้ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ปฏิบัติหน้าที่เป็น คนร.ตามพ.ร.บ.นี้ จนกว่าจะมี คนร.ตาม พ.ร.บ.นี้ และให้อำนาจ คนร.แต่งตั้งกรรมการ คนร.จำนวน 4 คน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบรรษัท เท่าที่จำเป็นไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดแรกสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนแรก ระหว่างสรรหาให้ผู้อำนวยการ สคร.ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หลังจากนี้จะส่งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป คาดว่าจะสามารถบังคับใช้ภายในปีงบประมาณ 61