กรมสรรพากรแจง สิทธิประโยชน์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำมาหักภาษีเงินได้

กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ได้กระทำ
การบริจาคให้แก่ส่วนราชการตามโครงการของทางราชการ หรือบริจาคผ่านบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ได้แจ้งชื่อต่อกรมสรรพากรเพื่อเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับบริจาค สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1. ผู้บริจาคที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่น ๆ แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

2. ผู้บริจาคที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เท่าจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ รายจ่ายเพื่อการศึกษาและรายจ่าย
เพื่อการกีฬาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

3. ผู้บริจาคที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำสินค้าของตนเองหรือที่ได้ซื้อมาไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Previous articleบลจ.กสิกรไทยเปิดตัว 2 ฟีเจอร์ใหม่ใน K-My Funds ตอกย้ำผู้นำ Digital Wealth Advisor
Next articleสาวๆ ต้องไม่พลาดมาช็อป! “Beauty 24” แฟล็กชิพบิวตี้สโตร์สุดชิคแห่งใหม่ใจกลางสยาม