อมรินทร์พริ้นติ้งฯ เพิ่มทุนบริษัทลูก ‘อมรินทร์บุ๊ค’ เกือบ 40 ล้าน ใช้ปรับโครงสร้างเงินทุน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (อมรินทร์บุ๊ค) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ได้ลงทุนโดยการถือหุ้นจำนวน 99,998 หุ้น จากจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.998 ของทุนจดทะเบียนของอมรินทร์บุ๊ค โดยอมรินทร์บุ๊ค เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000.00 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท กล่าวคือให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 40,000,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อจัดสรร และเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยอมรินทร์บุ๊ค นำเงินเพิ่มทุนไปใช้ในการปรับโครงสร้างเงินทุนโดยนำไปลดภาระหนี้, ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และใช้ในการขยายกิจการ

ดังนั้น เพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในอมรินทร์บุ๊ค บริษัทฯ จึงได้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอมรินทร์บุ๊ค เพิ่มอีกจำนวน 399,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 39,999,200.00 บาท แล้วทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในอมรินทร์บุ๊ค รวมทั้งสิ้นจำนวน 499,990 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.998 ของทุนจดทะเบียนของอมรินทร์บุ๊ค

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ