กอช. จับมือ กฟภ.มุ่งเป้ากลุ่มพนักงานลูกจ้าง หวังขยายฐานสมาชิกเพิ่ม เตรียมแก้เกณฑ์อายุการออมสมาชิก คาดรู้ผลต้นปี 62

กอช. จับมือ กฟภ. มุ่งเป้าพนักงานลูกจ้างมีเงินบำนาญเพื่ออนาคต พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ เพื่อชีวิตในยามเกษียณ เตรียมแก้เกณฑ์อายุการออมของสมาชิก หวังขยายฐานสมาชิกเพิ่ม คาดรู้ผลต้นปี 62 เร่งเดินหน้าเอ็มโอยูรัฐวิสาหกิจเพิ่มอีก 3 แห่ง เร็วๆ นี้

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการออม เพื่อผลักดันลูกจ้างที่ยังไม่ได้รับสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตราม.33 ม.39 ม.40ทางเลือก 2และ3 ได้มีโอกาสรับบำนาญจากรัฐ รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ในยามเกษียณหรือยามชราสามารถดูแลตัวเองได้มากที่สุด โดยการดำเนินการของ กอช.ตั้งแต่ปี 2558 จนสิ้นเดือน ส.ค. 2561 พบว่ามีสมาชิก จำนวน 580,000 ราย


สำหรับประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างระบบการออมที่เข้มแข็งเพื่อเสริมเสถียรภาพทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขณะที่ประชาชนทั้งที่เป็นแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบยังมีปริมาณการออมเพื่อการชราภาพในระดับที่น้อยมาก กอช. จึงเป็นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตราดังกล่าว โดยการสมัครเป็นสมาชิก กอช. รับเงินสมทบจากรัฐบาลเพื่อออมเป็นบำนาญมากขึ้น พร้อมยกระดับการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งโครงการความร่วมมือ ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจต่อไป

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการแก้เกณฑ์อายุการออมของสมาชิก กอช.ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยเบื้องต้นจะมีการขยายฐานช่วงอายุมากขึ้น คาดว่าการพิจารณาดังกล่าวจะชัดเจนภายในต้นปี 2562 นอกจากนี้ กอช.เตรียมเดินสายร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มอีก 3 แห่ง ในเร็วๆนี้ หลังจากที่มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กฟภ. เชื่อว่าการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจะช่วยขยายฐานสมาชิกของ กอช.เพิ่มขึ้น คาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้สมาชิกตามเป้าที่วางไว้ จำนวน 1 ล้านราย

นอกจากนี้ กอช. ได้ตระหนักถึงการออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี ให้ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญสามารถมีบำนาญได้เช่นเดียวกับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชน โดยรัฐบาลจะสมทบเงินในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุให้ทุกคนที่มีสิทธิในการออม ได้มีเงินบำนาญไว้ใช้ยามแก่ชรา กอช. จึงได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อให้ลูกจ้าง กฟภ. ได้รับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ พร้อมทั้งตระหนักถึงการมีวินัยทางการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่มีวิสัยทัศน์ในการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับลูกจ้าง เรื่องการออมที่จะให้ลูกจ้างใน กฟภ. ทั้งหมดได้มีโอกาสรับสวัสดิการบำนาญจากรัฐ

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) แก่บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่เข้าร่วมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ จึงได้บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง กฟภ. สร้างความมั่นคงและสร้างวินัยการออมพร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้เพื่อใช้หลังเกษียณ อายุงาน ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออม พร้อมสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ทั้ง กฟภ. สำนักงานใหญ่ และเขต 12 เขต ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 5,988 คน โดยหลังการอบรมมีผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กอช. แล้ว จำนวน 3,815 คน เป็นเงิน 2,865,244 บาท โดยดำเนินการนำส่งเงินในรูปแบบต่อเนื่อง (หักส่งทุกเดือนจากต้นสังกัด) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เป็นเดือนแรก และ กฟภ. มีนโยบายที่ให้พนักงานลูกจ้างที่เข้าทำงานกับ กฟภ. สมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. อย่างต่อเนื่อง นับเป็นการส่งเสริมการออมเงินเพื่อสร้างหลักประกันด้านบำนาญในอนาคตต่อไป

Previous articleไฮเนเก้นเปิดโปรเจ็กต์ “Can Recycled” ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในงานเทศกาลดนตรี
Next articleบล.บัวหลวง รายงานภาวะรอบด้านตลาดหุ้น 11 ก.ย. 2561