ราชกิจจาฯ ประกาศ “ก.คลังกู้เงิน 2.4 หมื่นล.” ปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ก.คลังกู้เงิน 2.4 หมื่นล.” ปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุกเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผลการกู้เงินระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 16 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548 และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขายการโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550

กระทรวงการคลังจึงขอประกาศให้ทราบ โดยทั่วกันว่ากระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ตามมติเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 มาตรา 20 (3) และมาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ได้ดาเนินการกู้เงินเพื่อนามาปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลัง โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)โดยมีสาระสาคัญและเงื่อนไขของการกู้เงิน ดังนี้

1. กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินระยะสั้น โดยวิธีการออก PN เพื่อนามาใช้ ในการปรับโครงสร้างหนี้ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียดการกู้ เงินวงเงินที่ 1 เงินกู้ 10,580 ล้านบาท   วงเงินที่ 2 เงินกู้ 9,383 ล้านบาท  วงเงินที่ 3 เงินกู้ 4,825 ล้านบาท(คลิกอ่านรายละเอียดตารางเงินกู้)

2. การชำระดอกเบี้ย กระทรวงการคลังจะชำระพร้อมต้นเงินกู้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินในวันที่ไถ่ถอน หากวันครบกำหนดชาระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป โดยให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชาระหนี้

3. การชำระคืนต้นเงินกู้ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งให้สถาบันการเงินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ โดยกระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของต้นเงินกู้ที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกาหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างให้คานวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งล่าสุด

จนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนต้นเงินกู้ก่อนกำหนด โดยหากวันครบ กาหนดชำระคืนต้นเงินกู้ตรงกับวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปชำระคืน ในวันทำการถัดไป การคำนวณดอกเบี้ยให้ถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน นับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

4. ไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา : Matichon Online

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ