15 บจ.ไทยพาเหรดรับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018”

จุฬาฯประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดให้แก่สุดยอดแบรนด์ทั้งในประเทศไทยและอาเซียนประจำปี 2561 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ซึ่งมี 15 บริษัทจดทะเบียนไทยพาเหรดเข้ารับรางวัล

ศ. ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ในฐานะผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) เปิดเผยว่า ปีนี้นับเป็นครั้งแรก ที่คณะผู้วิจัยได้ขยายผลงานวิจัยมูลค่าแบรนด์องค์กรสู่ประเทศในอาเซียน เพื่อผลักดันให้ผู้บริหารธุรกิจในภูมิภาคตื่นตัวในการสร้างคุณค่าแบรนด์องค์กรเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชีเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน ซึ่งสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี โดยเก็บข้อมูลทางการเงินจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในอาเซียน 6 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณหามูลค่าแบรนด์องค์กร”

สำหรับประเทศไทย ปีนี้เป็นปีที่ 7 ที่มีการประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands ให้แก่บริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจต่างๆ 15 หมวด ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ธนาคาร เงินทุนและหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต วัสดุก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พลังงานและสาธารณูปโภค พาณิชย์ การแพทย์ สื่อและสิ่งพิมพ์ การท่องเที่ยวและสันทนาการ ขนส่งและโลจิสติกส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ดูตาราง)

 

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล กล่าวว่า “CBS Valuation ช่วยให้คุณค่าแบรนด์องค์กร ซึ่งเคยเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากถูกคำนวณเป็นตัวเลข โดยการใช้สูตร CBS Valuation ทำให้ง่ายต่อการสื่อสาร และนำไปใช้สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา CBS Valuation ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจชั้นนำหลายองค์กร จนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ผู้วิจัยทั้งสองเชื่อว่าการมอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2018 จะสามารถกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ ซึ่งจะทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแรง อันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคโดยรวม

อนึ่ง ทางด้านวิชาการ เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ยังเคยได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์” จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2557 อีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ