ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้น PACE หลังผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP หลักทรัพย์ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE) รอบเช้า วันที่ขึ้นเครื่องหมาย 16 ส.ค. 2560 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ โดยจะคงเครื่องหมาย NP จนกว่าบริษัทดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน


ทั้งนี้ PACE แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/60 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 2,579.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า จำนวน 1,773.3 ล้านบาท โดยการรับรู้รายได้หลักมาจากการรับรู้ยอดขายจาก เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก โครงการมหานครจานวน 1,692.5 ล้านบาท (ร้อยละ 65.6 ของรายได้รวมทั้งบริษัทฯ) จากการรับรู้รายได้ของห้องชุดจำนวน 33 เรสซิเดนซ์ และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ดีน แอนด์ เดลูก้า จำนวน 801.5 ล้านบาท (ร้อยละ 31.1 ของรายได้รวมทั้งบริษัทฯ) การเพิ่มขึ้นจากรายได้อื่นๆ รวมถึงการรับรู้รายได้จากการขายสิทธิการใช้แบรนด์และชื่อทางการค้า “ดีน แอนด์ เดลูก้า” จำนวน 85.1 ล้านบาท