“ออมสิน” นำพนักงานร่วมใจ จัดงาน​ “วัน​กำกับดูแลกิจการที่ดี” ผอ.ชาติชายโชว์​วิสัยทัศน์ “CG@Heart” พร้อมมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561

“ออมสิน” นำพนักงานร่วมใจ จัดงาน​ “วัน​กำกับดูแลกิจการที่ดี” ผอ.ชาติชาย โชว์​วิสัยทัศน์ “CG@Heart” พร้อมมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561​ แก่พนักงาน

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2561) ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ได้จัดงานวันกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Day) ประจำปี 2561 “CG@Heart” เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารออมสิน โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข กรรมการธนาคารออมสิน รักษาการประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานในงาน นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แสดงวิสัยทัศน์ “CG@Heart” และมีพิธีมอบรางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2561 รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ระดับหน่วยงานส่วนกลาง/สายงานกิจการสาขา และรางวัลต้นกล้าจริยธรรม รวมจำนวน 150 รางวัล

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธรรมาภิบาลเป็นกลไกสำคัญที่เสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน ธนาคารออมสินเป็นอีกองค์กรหนึ่งของรัฐที่เป็นตัวอย่างที่ดีในระดับต้นของสถาบันการเงินของรัฐที่มีความพยายามและมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล ด้วยการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบ มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว สามารถดำเนินภารกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ส่งผลให้ธนาคารฯ ขยายกิจการได้อย่างมีความมั่นคง แข็งแกร่ง จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า และพันธมิตร มาตลอด 105 ปี

“การที่ธนาคารออมสินได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2561 และรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ที่มอบให้ผู้บริหารสูงสุดที่สามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น ทำให้ธนาคารออมสินได้ก้าวข้ามการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงไปสู่องค์กรหลักที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยที่ธนาคารออมสินมุ่งหมายให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความสุขให้แก่ประชาชน” นายชาติชาย กล่าว

อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของการกำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอก เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจน องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่มีการออกหลักธรรมาภิบาลและกฎเกณฑ์กำกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการของธนาคารฯ ทำให้ต้องปรับปรุงกระบวนการเพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ต้องตระหนัก โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธนาคารฯ เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารออมสิน ได้กำหนดความรับผิดชอบการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการฯ มีบทบาทในการเป็นผู้ควบคุมดูแลและตัดสินใจในเรื่องนโยบาย แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการจะเน้นการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และเน้นงานกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบาย ด้วยการคำนึงถึงจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรม ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง งานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชนโดยเฉพาะในระดับฐานรากที่หวังให้ธนาคารออมสินเป็นที่พึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งธนาคารออมสินจะเป็นที่พึ่งที่มีคุณธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประโยชน์ใดๆ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ