“ชัย โสภณพนิช” คัมแบครับตำแหน่งประธานกรรมการ “กรุงเทพประกันภัย”

“ชัย โสภณพนิช” คัมแบครับตำแหน่งประธานกรรมการ “กรุงเทพประกันภัย” มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.61 พร้อมอนุมัติแต่งตั้ง “อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน” ขึ้นเป็น “ประธานคณะผู้บริหาร” มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.62 หลัง “นายพนัส ธีรวณิชย์กุล” ครบกำหนดเกษียณอายุวันที่ 31 ธ.ค.61

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งรายงานแจ้งกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงวาระที่ประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ของปี 2561 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.61 และประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร ดังรายชื่อต่อไปนี้


1. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 ของปี 2561 สำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (Record Date)

3. กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 โจยการส่งเช็กให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ไว้

4. แต่งตั้งนายชัย โสภณพนิช เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายกองเอก เปล่งศักดิ์ประกาศเภสัช ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้นายกองเอก ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

5. รับทราบการครบกำหนดเกษียณอายุของนายพนัส ธีรวณิชย์กุล ประธานคณะผู้บริหาร โดยมีผลในวันที่ 31 ธันวามม 2561 ทั้งนี้ นายพนัส ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการธรรมาภิบาลต่อไป

6. อนุมัติแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน จากเดิมที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

Previous article‘ใหม่ สุคนธวา’ ยอมรับเคยเป็น “ทอม”
Next articleโฆษกพรรคอนาคตใหม่ เผย 6 เดือนโดนคำพูดสะท้อนแนวคิดผู้หญิงคือ’วัตถุทางเพศ’