มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.กำหนดให้บุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนเงิน หรือทรัพย์สินจากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง นำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้สุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนเงินที่บริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาท ในปีภาษีนั้น โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

2.กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้พรรคการเมือง หรือให้การสนับสนุนเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง นำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ตามจำนวนที่บริจาคแต่รวมกันแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ในรอบระยะเวลาบัญชี โดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

มาตรการดังกล่าว มีส่วนช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเมืองและส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองได้อย่างเปิดเผยตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบพรรคการเมืองในประเทศ ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว