“ธนารักษ์” เซ็น 2 บริษัท ประเดิมก่อสร้าง “บ้านคนไทยประชารัฐ” ที่ชลบุรี-ประจวบฯ

กรมธนารักษ์ร่วมลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการก่อสร้างและบริหารโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ในพื้นที่ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์ กับผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุเพื่อดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ตามนโยบายของรัฐบาล

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ประธานพิธีลงนาม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงให้แก่ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย มีงาน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรอบการดำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ตามที่กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์เสนอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ โดยขอให้กระทรวงการคลังดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

โดยในวันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) ได้มีพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการก่อสร้างและบริหารโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ระหว่างกรมธนารักษ์ และผู้ได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ได้ร่วมลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อการก่อสร้างและบริหารโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ในพื้นที่ชลบุรี และประจวบคีรีขันธ์

โดยกรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการปกครอง ดูแล และบริหารจัดการที่ราชพัสดุ จึงได้จัดทำโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.) ประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2.) ประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน และ 3.) ประชาชนทั่วไป ได้มีที่อยู่อาศัยของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นบ้านแฝด/บ้านแถว/อาคารชุดพักอาศัย มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ในระดับราคา 350,000-700,000 บาทต่อหน่วย

Advertisment

รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางไม่เกินร้อยละ 30 ของพื้นที่โครงการฯ เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ พร้อมทั้งคัดเลือกที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสมมาดำเนินโครงการนำร่องจำนวน 8 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย ขอนแก่น เชียงใหม่ อุดรธานี ลำปาง และนครพนม

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนที่จะได้รับสิทธิพัฒนาก่อสร้างและบริหารโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” และมีผู้ที่ผ่านกระบวนการพิจารณาสรรหาคัดเลือกได้รับสิทธิพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 จังหวัด ซึ่งขณะนี้พร้อมลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้างและบริหารโครงการฯ จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่

1.ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.633 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 10-0-00 ไร่ ผู้ได้รับสิทธิ คือ บริษัท ฟอร์ คอน จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 175.30 ล้านบาท
รูปแบบโครงการ : พื้นที่อยู่อาศัย อาคารพักอาศัยรวม 2 ชั้น 12 หลัง จำนวน 252 ยูนิต (ร้อยละ 72)
พื้นที่เชิงพาณิชย์ อาคาร Community Mall 2 ชั้น เป็นศูนย์อาหาร มินิมาร์ท สรรพสินค้า ส่วนพาณิชย์ และลานกิจกรรม (ร้อยละ 28)

2.ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปข.573 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 6-3-01 ไร่ ผู้ได้รับสิทธิ คือ บริษัท ประจวบแกรนด์ โฮเต็ล จำกัด มูลค่าโครงการประมาณ 126.47 ล้านบาท
รูปแบบโครงการ : พื้นที่อยู่อาศัย อาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น 2 หลัง จำนวน 90 ยูนิต และอาคารพักอาศัยรวม 5 ชั้น 2 หลัง จำนวน 120 ยูนิต รวมทั้งหมด 210 ยูนิต (ร้อยละ 76.28) พื้นที่เชิงพาณิชย์ ตลาดชุมชนชั้นเดียว 106 แผง (ร้อยละ 23.76)

Advertisment

สำหรับอีก 6 จังหวัด มีความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ดังนี้

1) เชียงใหม่ เชียงราย และขอนแก่น พร้อมลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อก่อสร้าง และบริหารโครงการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2561

2) อุดรธานี ลำปาง และนครพนม อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดประมูลหาผู้ลงทุน

ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้เตรียมจัดหาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่อื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนตามโครงการนี้ โดยการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนต่อไป