ครม.มอบของขวัญปีใหม่ ซื้อ‘ยาง-สินค้าโอทอป-หนังสือ’ ไม่เกิน 15,000 บาท ได้ลดหย่อนภาษี

ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ ระบุสินค้า3ประเภทได้แก่ 1.ยางรถยนต์ มอไซค์ และจักรยาน 2.สินค้าโอทอป และ 3.หนังสือ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000บาท ได้รับการลดหย่อนภาษี และต้องซื้อระหว่าง 15 ธ.ค.2561 ถึง 16 ม.ค.2562

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.ที่กำหนดให้ประชาชนสามารถนำค่าซื้อสินค้า 3 ประเภท ไปหักเป็นค่าลดหย่อนสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้เสนอมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตร ชุมชน และทุนมนุษย์ โดยการสนับสนุนการบริโภคกลุ่มสินค้าที่มี ความจำเป็นได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่เสนอในครั้งนี้กำหนดให้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้าไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 2 ปีภาษี จะได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษีแต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท ทั้งนี้ค่าซื้อสินค้าที่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้มี 3 ประเภท ดังนี้

 

1.ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งได้ซื้อยางล้อดังกล่าวจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทยโดยผู้เสียภาษีต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและต้องมีเอกสารการซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย

2.สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปและต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

3.หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อจากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป”

“มาตรการภาษีนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ โดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ผ่านการอ่านหนังสือ ตลอดจนช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางการปฏิรูปประเทศ”  โฆษกกรมสรรพากรกล่าว

Advertisement