กรมบัญชีกลางแจงการช่วยเหลือคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (แฟ้มภาพ)

กรมบัญชีกลางมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก โดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจในการงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาสัญญาได้เอง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 และ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 2560 พร้อมทั้งเตรียมเสนอคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ออกหนังสือซ้อมความเข้าใจภายในกลางเดือน ม.ค. 62

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า จากกรณีที่พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดทางภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ซึ่งภัยธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและส่งผลกระทบต่อคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในจังหวัดทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้

จากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดไว้ว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งเหตุให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง  ในการให้ความช่วยเหลือคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามกรณีข้างต้น ผู้มีอำนาจของหน่วยงานของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาดำเนินการได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแต่อย่างใด

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนให้กับหน่วยงานของรัฐ  กรมบัญชีกลางจะนำกรณีดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุพิจารณาในวันที่ 9 มกราคม 2562 และจะทำหนังสือแจ้งเวียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ