ธ.ก.ส. จับมือ CLT ร่วมสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่สากล

ธ.ก.ส. ร่วมมือกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ตรวจสอบวิเคราะห์สินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ระดับสากลเน้นพัฒนาเรื่องการบริหารจัดการ การสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนสู่ระดับสากล

วันนี้ 24 สิงหาคม 2560 นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือที่รู้จักกันดีในนาม Central Laboratory (Thailand) Co,Ltd ณ ตลาดคลองผดุง ข้างทำเนียบรัฐบาล โดย นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และ นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนาม ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการบริหาร (ClT) ร่วมเป็นสักขีพยาน

พิธีการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และสถาบันเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้มีมาตรฐาน ก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ไทยแลนด์ 4.0 โดย

               

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับเป็น SME เกษตร ด้วย “โครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย” โดย ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อในโครงการดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเงิน 48,507.67 ล้านบาท ให้แก่ผู้ประกอบการ SME เกษตร จำนวน 32,670 ราย (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2560) ซึ่งผู้ประกอบการในกลุ่มนี้จะเป็นหัวขบวนเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตรายย่อยจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ เมื่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า SME เกษตรของ ธ.ก.ส.ดังกล่าวผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์ โดย CLT ซึ่งเป็นแล็บประชารัฐได้รับมาตรฐานสากลจากแล็บกลางสหภาพยุโรป (European Union Reference Laboratory : EURL) จะสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า “สำหรับเกษตรกร ชุมชน และสถาบันเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรผ่านการวิเคราะห์ตรวจสอบจนได้มาตรฐานจาก CLT ธ.ก.ส.ยินดีพิจารณาให้การสนับสนุนด้านเงินทุนกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงสถาบันเกษตรกรต่าง ๆ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร ขยายตลาดจากชุมชนสู่ระดับประเทศและระดับโลก ยกระดับและสร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้มีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างยั่งยืนสู่ระดับสากล ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT) กล่าวว่า “โปรโมชั่นพิเศษที่ CLT มอบให้แก่เกษตรกร ชุมชน และสถาบันเกษตรกร ที่นำสินค้าไปตรวจทั้ง 6 สาขาทั่วประเทศ นั่นคือ ส่วนลด 30% สำหรับการตรวจสินค้าทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอาหารหรือไม่ใช่อาหาร พร้อมกันนี้ CLT ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. แจกคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มูลค่า 5,000 บาทฟรี! โดยเลือกรับบริการที่เหมาะสมกับท่าน ระหว่างการตรวจสารพิษตกค้าง / การตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ / การตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ และการตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยในรอบนี้เป็นเฟสที่ 2 แจกคูปองตรวจวิเคราะห์ถึง 6,000 ใบ ท่านใดสนใจรีบจองสิทธิ์รับคูปองด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-249-6608 หรือ 098-249-0665 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารยังสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานอบรมครั้งใหญ่ “เลข อย.อาหาร ของ่าย ได้ไว” ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน โดยงานดังกล่าว CLTร่วมกับ สสว. จัดขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิคการขอเลข อย.อาหาร ให้ได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เป็นการติดอาวุธทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

 

สำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์