ขุนคลังผุดไอเดีย เตรียมออกแคมเปญสละสิทธิ์ผู้สูงอายุ. เริ่มก.พ.-มี.ค.นี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับนโบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จำนวน 600 บาทต่อเดือน นั้น อาจไม่สอดคล้องในกรณีที่ผู้สูงอายุมีรายได้เพียงพอและได้เงินจากนโยบายดังกล่าว หากผู้สูงอายุมีการใช้จ่ายเกินความจำเป็น ส่งผลให้นโยบายนี้ที่หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุดูไม่มีความหมาย คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้ ทางกระทรวงการคลังจะทำแคมเปญสละสิทธิ์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอสละสิทธิ์แก่ผู้ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ. ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์ รวมถึงธนาคารของรัฐ ช่วยประชาสัมพันธ์แคมเปญดังกล่าว ผ่านสาขาธนาคารและการโฆษณาผ่านตู้ATM ของแต่ละธนาคารเพื่อชักจูงลูกค้าเข้ามาร่วมแคมเปญมากขึ้น โดยจะเริ่มแคมเปญนี้ช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.นี้ หากมีผู้มาสละสิทธิ์ในช่วง2 เดือนนี้ จะได้รับเหรียญพระคลังเป็นที่ระลึก

“โดยเงินที่ถูกสละสิทธิ์จะถูกเข้ากรมบัญชีกลางเพื่อนำเงินส่วนนี้เข้ากองทุนชราภาพ หลังจากนั้นจะนำเงินจากกองทุนนี้มอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อไป เราต้องทำให้ผู้ที่สละสิทธิ์ในแคมเปญนี้ มั่นใจว่าเงินที่เขาสละสิทธิ์จะไม่ถูกทุจริต หากมีผู้สละสิทธิ์มาก ทำให้เราสามารถให้เงินแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอเพิ่มขึ้น จากเดิม 600 บาทเป็น 1,000บาทต่อคนต่อเดือน”