5 หน่วยงานประสานพลัง ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP-SMEs ครบวงจร ติดปีกก้าวไกลสู่ตลาดโลก

5 หน่วยงาน ร่วมมือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ครบวงจร ทั้งอบรมความรู้ พัฒนามาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ จัดสรรช่องทางจัดจำหน่าย ตลอดจนสนับสนุนการเงินต้นทุนต่ำ มุ่งผลักดันผลิตภัณฑ์ไทยขยายตลาดกว้างไกลสู่ระดับนานาชาติ ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุค 4.0

วันนี้ (29 ส.ค.) 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และนายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “กิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0” เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP (One Tambon One Product) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs (Small and Medium Enterprises) อย่างครบวงจร ตั้งแต่ด้านความรู้ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ยกระดับบรรจุภัณฑ์สอดคล้องความต้องการของตลาดเป้าหมาย จัดสรรพื้นที่และช่องทางจัดจำหน่าย ช่วยทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนการเงินต้นทุนต่ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และที่สำคัญสามารถต่อยอดขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น นำพาเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจยุค 4.0 ของรัฐบาล

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวว่า ความร่วมมือในการดำเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0 ในครั้งนี้ นับเป็นต้นแบบที่ดีแห่งการบูรณาการการขับเคลื่อน SMEs และ OTOP ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์สำคัญ 3 เรื่อง คือ 1) ผลิตภัณฑ์ดีมีนวัตกรรม 2) ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ 3) ผลิตภัณฑ์มีตลาดรองรับ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะสามารถให้การสนับสนุน ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อน SMEs และ OTOP สู่ยุค 4.0

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ โครงการ กิจการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ติดปีก 4.0 สำเร็จลุล่วง และได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ ปัจจุบันกรมท่าอากาศยาน สังกัดกระทรวงคมนาคม มีท่าอากาศยานที่อยู่ใน ความดูแล จำนวน 28 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานมีการจัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐบาลเรื่องการเน้นการส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมของประเทศ ตามพันธกิจของหน่วยงาน ในการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ และดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยานเบตง จ. ยะลา คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชน เพิ่มอีก 1 แห่ง สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทย. มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการใช้พื้นที่ในท่าอากาศยาน ที่อยู่ในความดูแล เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า สมอ. พร้อมให้ความร่วมมือด้านวิชาการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมา สมอ. ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ธพว. ในโครงการนำร่องเพื่อศึกษาและสำรวจศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของราชอาณาจักรกัมพูชา และ สปป.ลาว อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC และในอนาคตจะขยายไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

นายทวิโรจน์ ทรงกำพล ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ไทยสมายล์จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP และ SMEs ผ่านทางสื่อต่างๆ ของไทยสมายล์ ตลอดจนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้ากับ ธพว.เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และทำหน้าที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้อีกด้วย


นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SMEs Development Bank)เปิดเผยว่า ธพว. จะร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของผลิตภัณฑ์ OTOP และสนับสนุนการเงินแก่ผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของทุกหน่วยงานภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ ธพว.