คลังกางแผนออกบอนด์สวิตชิ่งปีงบประมาณ 2562 รวม 4 รุ่น วงเงินทั้งสิ้นกว่า 8 แสนล้านบาท

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน.มีแผนที่จะดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของพันธบัตร และส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้และความเสี่ยงของพอร์ตหนี้รัฐบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นธุรกรรม
โดยการออก Bond Switching ในครั้งนี้ สบน.จะดำเนินการในรูปแบบ Multiple-to-Multiple กล่าวคือ กระทรวงการคลังจะกำหนดพันธบัตร Source Bondsและ Destination Bonds จำนวนหลายรุ่น โดยรูปแบบดังกล่าวจะช่วยลดความผันผวนของอัตราผลตอบแทน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการพิจารณาเข้าร่วมธุรกรรมของนักลงทุน และนักลงทุนจะมีทางเลือกมากขึ้นในการนำ Source Bonds ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้จำนวนหลายรุ่นมาแลกเป็น Destination Bondsในรุ่นที่ต้องการลงทุนได้อย่างอิสระมากขึ้น

ทั้งนี้ สบน.จึงได้กำหนด Source Bonds สำหรับธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้ จำนวน 4 รุ่น วงเงินรวม 823,419.512 ล้านบาท

ส่วนรุ่นที่ สบน. จะกำหนดให้เป็น Destination Bonds จะประกาศในโอกาสต่อไป

สำหรับผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Previous articleวิศวะ มธ. เปิด“ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมแห่งอนาคต”หนุนคนรุ่นใหม่R&Dตอบโจทย์ประเทศ
Next articleโรงพยาบาลนครธน ปรับโฉม “ศูนย์ผิวหนังและความงาม” ครบวงจร