สศค.เผยเศรษฐกิจไทยเดือน ก.ค. ส่งออกขยายตัว-การใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น

“เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 10.4 ต่อปี ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ทั้งจากการบริโภคและการลงทุนโดยเฉพาะจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยด้านการผลิต พบว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังคงเติบโตได้ดี”

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ว่า “เศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากการส่งออกที่ขยายตัวในระดับสูงที่ร้อยละ 10.4 ต่อปี ขณะที่การใช้จ่ายภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น ทั้งจากการบริโภคและการลงทุนโดยเฉพาะจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยด้านการผลิต พบว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและภาคการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ยังคงเติบโตได้ดี” โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2560 ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจาก ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่ง ที่ขยายตัวเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกันที่ร้อยละ 10.0 ต่อปี เช่นเดียวกับ ปริมาณนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 ที่ร้อยละ 1.6 ต่อปี สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 62.2

เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการลงทุนภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2560 มีสัญญาณดีขึ้นจากการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากปริมาณนำเข้าสินค้าทุน ที่ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.8 ต่อปี และปริมาณจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.8 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวร้อยละ -0.5 ต่อปี จากยอดจำหน่ายรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเดือนกรกฎาคม 2560 ที่กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 5.4 ต่อปี ในขณะที่ การลงทุนในหมวดก่อสร้างมีสัญญาณทรงตัว สะท้อนจากภาษีการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 25.5 ต่อปี ในขณะที่ปริมาณจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศ หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ -0.5 ต่อปี

ด้านมูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 10.5 ต่อปี โดยหมวดสินค้าสำคัญที่สนับสนุนการส่งออก ได้แก่ เกษตรกรรม ยานพาหนะอุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสำคัญ สำหรับประเทศที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ จีน CLMV และสหรัฐอเมริกา เป็นสำคัญ สำหรับมูลค่าการนำเข้าในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 18.5 ต่อปี โดยกลุ่มสินค้าที่สนับสนุนการขยายตัวของการนำเข้า ได้แก่ วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าทุน เชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นสำคัญ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าที่ฟื้นตัวและการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ส่งผลให้ดุลการค้าในเดือนกรกฎาคม 2560 ขาดดุลจำนวน -0.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการผลิตได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 15.4 ต่อปี โดยเป็นการขยายตัวได้ดีของผลผลิตในหมวดพืชผลสำคัญ หมวดปศุสัตว์ หมวดประมง สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวน 3.0 ล้านคน ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต่างประเทศที่ 1.56 แสนล้านบาท ขยายตัว 6.2 ต่อปี โดยนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้ดีมาจากประเทศจีน ลาว กัมพูชา เกาหลี อินเดีย เวียดนาม และรัสเซีย เป็นหลัก


ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี และเสถียรภาพภายนอกอยู่ในระดับที่มั่นคง สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 0.17 และ 0.5 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับอัตราการว่างงานในเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ของกำลังแรงงานรวม ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ที่ระดับร้อยละ 41.5 ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 60 สำหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ในระดับมั่นคงและสามารถรองรับความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อนจากทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 อยู่ที่ระดับ 190.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 3.5 เท่าเมื่อเทียบกับหนี้ต่างประเทศระยะสั้น