มีชัย ฤชุพันธุ์ ขอลาออกจากประธานบริษัท นิวส์เน็ตเวิร์คฯ

มีชัย ฤชุพันธุ์ (แฟ้มภาพ)
วันที่ 9 เมษายน 2562 บริษัท นิวส์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 มีมติสำคัญดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สืบเนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

2. รับทราบการลาออกของ นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สืบเนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 5 เมษายน 2562 เป็นต้นไป3. รับทราบการลาออกของ นายประสพสุข บุญเดช ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ สืบเนื่องจากมีภาระกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

4. มีมติแต่งตั้งนายโกศล โพธิ์สุวรรณ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท แทนนายมีชัย ฤชุพันธ์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป


5. มีมติแต่งตั้งนายพิพัทธ์ ชนะสงคราม เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ