กรมบัญชีกลางเตรียมจัดงานพิธีมอบรางวัล คบจ. ดีเด่น

กรมบัญชีกลางเตรียมจัดงานพิธีมอบรางวัล “คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” จัดขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในงานมอบรางวัลฯ และนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเข้มแข็งทางการเงินการคลังให้แก่ คบจ. รวมทั้งเผยแพร่บทบาทและหน้าที่ของคบจ. ให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อเป็นต้นแบบการปฏิบัติงานให้กับ คบจ. อื่นๆ นำไปประพฤติปฏิบัติตาม

ในการพิจารณามอบรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปี 2559 นี้ ได้นำหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มาปรับใช้เป็นนโยบายในการดำเนินงานของคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวม ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใน คบจ. ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานใน คบจ. ที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังที่ดี ให้ได้รับการยกย่อง และเป็นที่ยอมรับ มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการบริหารงานของส่วนราชการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถบริหารจัดการให้การใช้จ่ายเงินของส่วนราชการเกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนได้สูงสุด


เกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 6 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการควบคุมภายใน มิติด้านความโปร่งใส และมิติด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง การตัดสินรางวัลโดยทีมเฉพาะกิจวายุภักษ์เพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาค ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดเป็นกรรมการ