การบินไทยแจ้งโอน ‘เงินสำรองตามกม.-ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น’ ล้างขาดทุนสะสม 2.8 หมื่นล้าน !

การบินไทยแจ้งโอน ‘เงินสำรองตามกม.-ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น’ ล้างขาดทุนสะสม 2.8 หมื่นล้าน !
แฟ้มภาพ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทฯได้นำส่งงบการเงินของบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงวด3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ใหม่ ที่แสดงถึงการโอนชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตามมติอนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 28,533,077,895 บาท ซึ่งผู้บริหารได้แจ้งเจตนาที่จะโอนทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวนดังกล่าว ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยระบุว่าหากล้างผลขาดทุนสะสมแล้วจะทำให้ผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 296,486,019 บาท

ดังนั้น ผู้บริหารจึงได้จัดทำและนำเสนองบการเงินใหม่เพื่อแสดงรายการล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวตามมติที่ประชุม และด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งผลกระทบจากการใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าวทำให้ผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 28,533,077,895 บาท ต้องปรับปรุงรับรู้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,159,465,173 บาท ทำให้คงเหลือผลขาดทุนสะสมจำนวน 26,373,612,722 บาท ที่จะสามารถโอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,691,275,568 บาท และสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นอีกเพียงจำนวน 23,682,337,154 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสมจำนวน 26,373,612,722 บาทได้ ซึ่งการบันทึกรายการโอนดังกล่าวเป็นเพียงการโอนบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อยอดรวมของส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใดโดยบริษัทได้บันทึกรายการโอนดังกล่าวแล้วในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้

การบินไทยแจ้งโอน ‘เงินสำรองตามกม.-ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น’ ล้างขาดทุนสะสม 2.8 หมื่นล้าน !

คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่… ล้างขาดทุนสะสม “บินไทย” “สุเมธ” ยันทำเพื่อผู้ถือหุ้น


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ