อลิอันซ์ อยุธยา ตั้ง ‘ดร.จำลอง อติกุล’ นั่งประธานกรรมการแทน วีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

ดร.จำลอง อติกุล(แฟ้มภาพ)

1. แต่งตั้ง ดร.จำลอง อติกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ แทนนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ ที่ถึงแก่กรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

2. รับทราบการลาออกของนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ จากตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้ง นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสุวัฒน์ สุขสงเคราะห์ ที่ขอลาออกจากกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันทื่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

4. แต่งตั้ง นายณรงค์ จุลชาต กรรมการอิสระ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13
มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป