AP ขายหุ้นในบ.ย่อย “APME10 และ APME15” ภายใต้สัญญาร่วมทุน เพื่อพัฒนาอสังหาฯ

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP ขอแจ้งการทำรายการขายหุ้นในบริษัทย่อย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการได้อนุมัติการลงนามในเอกสารการโอนหุ้น ภายใต้สัญญาร่วมทุนลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 ผ่านทางบริษัท พรีเมียม เรสซิเดนท์ จำกัด (“PR”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ (ถือหุ้นร่วมกันระหว่าง บริษัท เอพี
(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (“MJRT”) ในอัตราส่วนร้อยละ
51:49 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัท เอ็มเจอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัท ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทจะลงนามในเอกสารการโอนหุ้น เพื่อทำการขายหุ้นในบริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำกัด (APME10) และ บริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำกัด (AP ME15) ให้กับบริษัท พรีเมียม เรสซิเดนท์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทดังกล่าว สำหรับวันลงนามจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
รายละเอียดการทำรายการมีดังนี้

– บริษัท เอพี เอ็มอี 10 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทมูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (59.84) บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายให้ PR 99,997 หุ้น ราคาขาย 40,289,970 บาท อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ใน APME10 ก่อนการขายหุ้น ร้อยละ 99.99 อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ใน APME10 หลังจากการขายหุ้น ไม่มี

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
จดทะเบียน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ
0.07%

– บริษัท เอพี เอ็มอี 15 จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น ราคาพาร์ 10 บาทมูลค่าตามบัญชี (Book value) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 (60.61) บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่ขายให้ PR 99,997 หุ้น ราคาขาย 32,627,000 บาท อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ใน AP ME15 ก่อนการขายหุ้น ร้อยละ 99.99 อัตราส่วนการถือหุ้นของ AP ใน AP ME15 หลังการขายหุ้น ไม่มี

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
จดทะเบียน เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ
0.06%

ดังนั้น เมื่อรวมรายการดังกล่าวกับรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ ที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปก่อนหน้านี้ โดยนับรวมรายการได้มาใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ได้แก่

1. ตามหนังสือเลขที่ 11/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มีขนาดรายการ 0.08%

2. ตามหนังสือเลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 มีขนาดรายการ 0.006% จึงมีขนาดรายการรวมทั้งสิ้น (0.08+0.006) + 0.07 + 0.06 = 0.216%

ซึ่งมีขนาดรายการน้อยกว่า 15 % จึงไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ